Artikel 1: Samenstelling

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van het betreffende orgaan.

Artikel 2: Rooster van aftreden

De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op waarbij rekening gehouden wordt met de continuïteit.

Artikel 3: Competenties

De Raad van Toezicht draagt zorg voor zijn eigen deskundigheid om toezicht te kunnen houden op de stichting. Daartoe dienen de volgende kennisdomeinen in de Raad van Toezicht aanwezig te zijn:

 1. voorzitter: bestuurlijke kwaliteiten, maatschappelijke sociale bewogenheid
 2. leden financiële auditcommissie: financiële kwaliteiten
 3. lid met bestuurlijke kwaliteiten in de jeugdzorg
 4. lid met kennis en ervaring in fondsenwerving/marketing
 5. juridische kennis

Daarbij wordt gestreefd naar een diversiteit op basis van geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond.

Leden van de Raad van Toezicht hebben minimaal een HBO-werk- of denkniveau.

Artikel 4: Werving en selectie

Bij de werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt een profielschets opgesteld, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de komende periode staan beschreven. Indien een vacature ontstaat, kunnen de leden namen van mogelijke kandidaten indienen bij de voorzitter. Indien de Raad van Toezicht positief reageert op het kandidaat-lid en vice versa, kan in de volgende vergadering tot benoeming worden overgegaan.  

Artikel 5: Jaaragenda

De Raad van Toezicht werkt volgens een jaaragenda  waarbij ervoor zorg wordt gedragen dat alle zaken waarop toezicht dient te worden gehouden aan bod komen.

De jaaragenda bevat in ieder geval de volgende onderwerpen

 1. visie, beleid en strategie en eventuele aanpassing daarvan
 2. vaststelling en evaluatie van begroting, jaarplan en jaarrekening
 3. evaluatie van specifieke programma’s
 4. inrichting van oordeel- en besluitvorming
 5. beheer en functioneren van de organisatie
 6. inrichting van de organisatie in relatie tot de activiteiten
 7. evaluatie van de Raad van Toezicht
 8. vrijwilligersbeleid

Artikel 6: Toezicht Directeur

De Raad van Toezicht voert eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de Directeur. T.b.v. beloning en emolumenten van de Directeur is een remuneratiecommissie bestaande uit 2 leden van de RvT verantwoordelijk. Hiervoor bestaat een apart reglement.

Artikel 7: Onafhankelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht tekenen een verklaring waarin zij aangeven direct noch indirect persoonlijk zakelijke en/of familiebanden te hebben met de stichting en/of een of meer lid/leden van de Directeur en/of van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht melden relevante nevenfuncties. Indien er twijfel over bestaat of een nevenfunctie van een lid verenigbaar is met zijn/haar functie in de Raad van Toezicht dan is voor aanvaarding en/of (verdere) uitoefening van die nevenfunctie voorafgaande toestemming van de (overige leden van) de Raad van Toezicht vereist.

Artikel 8: Financiële transacties

De Raad van Toezicht verleent volmacht aan de Directeur om financiële transacties uit te voeren binnen de richtlijnen zoals aangegeven in de statuten van de stichting. Met betalingen boven de € 50.000, die buiten de vastgestelde begroting gaan, moet de financiële Auditcommissie instemmen. Deze commissie is door de Raad van Toezicht benoemd en belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken.

Artikel 9: Vergoeding onkosten

Leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding voor de gemaakte reiskosten. Deze vergoeding wordt door de Raad van Toezicht afgestemd op de gangbare normen.

Artikel 10: Vertrouwenspersoon

De Raad van Toezicht benoemt een vertrouwenspersoon die als zodanig bekend gemaakt wordt bij de medewerkers van de stichting en bij alle andere stakeholders. Daarnaast keurt de Raad van Toezicht het integriteitsbeleid van het Nationaal Fonds Kinderhulp goed.

Artikel 11: Secretariële ondersteuning

Om zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren heeft de Raad van Toezicht de beschikking over secretariële ondersteuning vanuit de stichting.