Dit is de Privacy Verklaring van Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, gevestigd aan het adres Wismarstraat 7 te (7418 BN) Deventer, hierna verder te noemen: “Kinderhulp”. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op elke (digitale) verwerking van persoonsgegevens door Kinderhulp.   

Kinderhulp gaat op zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens en handelt daarbij binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de gedragscodes van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van goede doelen). 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens? 

Kinderhulp verkrijgt uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Doorgaans ontvangt Kinderhulp deze persoonsgegevens rechtstreeks van u, maar in voorkomende gevallen ontvangt zij deze ook via andere organisaties, maar altijd in overeenstemming met de AVG. Voorts verkrijgen wij uw persoonsgegevens omdat u zich bijvoorbeeld hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. De daarmee verkregen persoonsgegevens worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer eenvoudig kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

U kunt ons op verschillende manieren steunen en aan ons doneren, bijvoorbeeld via het donatieformulier op onze website, of via telefonische of persoonlijke werving. U kunt ons steunen met een eenmalige, maandelijkse, kwartaal, halfjaarlijkse of jaarlijkse gift, steunen voor langere tijd met belastingvoordeel of met een groot bedrag. In alle gevallen vragen wij persoonsgegevens van u om deze donaties te verwerken en om de relatie met u te onderhouden. Denk hierbij aan de volgende gegevens:

⦁    NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
⦁    geslacht;
⦁    e-mailadres;
⦁    telefoonnummer;
⦁    bankrekeningnummer (IBAN);
⦁    geboortedatum (slechts in enkele gevallen);
⦁    interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die u doorgeeft wanneer u zelf contact met ons opneemt. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).

Via onze app “Uitweg” ontvangen wij gegevens als u daarvan gebruik maakt. Deze app biedt gebruikers ook de mogelijkheid om een facebook-connectie uit te nodigen waarbij de gebruikersnaam, de device identifier en het e-mailadres worden verkregen van de connectie.  

Hoe gebruiken wij uw contactgegevens?

Waarom sturen we u e-mail?

Betrokkenheid met ons werk creëren doen we onder andere via e-mail. Hebben wij een klantrelatie met u omdat u gedoneerd heeft of deelgenomen hebt aan een actie, dan houden we u per e-mail op de hoogte van soortgelijke activiteiten. Ook ontvangt u een e-mail om u te bedanken en ter bevestiging van uw donatie of deelname. Voor dit type ‘service mails’ hoeft u geen toestemming te geven, maar u mag uiteraard wel gebruik maken van het recht van verzet als u deze mails niet wenst te ontvangen. Heeft u aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan kunt u zich op elk gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de toegezonden e-mail. Wij kunnen de inhoud van onze e-mails afstemmen op uw situatie zoals uw gifthistorie, leeftijdscategorie of algemene kenmerken van de stad of wijk waar u woont. Om de impact van onze nieuwsbrief te bepalen, houden wij bij hoe deze wordt geopend en gelezen.

Waarom benaderen wij u telefonisch? 

Om fondsen, collectanten of plaatselijke organisatoren te werven en aandacht te vragen voor het werk van Kinderhulp maken we soms gebruik van telemarketing. Dit doen wij geheel binnen de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering. Wij bellen u alleen als u een klantrelatie met ons hebt. Zonder klantrelatie zullen wij u eerst om toestemming vragen. Ook hier geldt dat u bij ons aan kunt geven dat u liever niet gebeld wordt, ook na afloop van een telefoongesprek; dan houden wij daar vanzelfsprekend rekening mee.  

Waarom sturen we u post? 

Een aantal keer per jaar sturen wij per post informatie over ons werk vergezeld van een giftverzoek, een bedankje of soms een update van een campagne. Wenst u geen post meer te ontvangen dan kunt u dat laten weten aan ons via e-mail, een telefoontje of via het retour zenden van de post. Bent u geen donateur (meer), dan kunt u zich ook afmelden bij het Postfilter.nl. Wij raadplegen het Postfilter om te voorkomen dat wij post verzenden aan mensen die geen klantrelatie met ons hebben.

Waarom tonen wij advertenties op social media? 

Om meer mensen te kunnen bereiken en aandacht te vragen voor onze werkzaamheden, proberen wij potentiële belangstellenden te bereiken via social media. Onze ervaring leert dat wij hierdoor een groter bereik hebben. Daarvoor maken we gebruik van de diensten van Google en Meta. Deze diensten laten u en profielen die op u lijken advertenties zien gebaseerd op uw voorkeuren. 

Overige doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Andere doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn onder meer: 

 • het aangaan en uitvoeren van (vrijwilligers-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van vrijwilligers, donateurs en het doen van onderzoek;
 • het relatiebeheer met al onze belangstellenden en het beantwoorden van vragen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • Het anonimiseren van gegevens en deze verwerken voor analysedoeleinden; 
 • Kinderhulp verwerkt persoonsgegevens via onder andere de donateursadministratie, de website (zowel www.kinderhulp.nl als www.kinderzwerfboek.nl) en het online portal van Kinderhulp;
 • ter verbetering en optimalisering onze websites en app.

Kinderhulp voert jaarlijks enkele grote campagnes uit, zoals actie Pepernoot, actie Zomerpret en de campagne Geef ze Warmte. Voor deze acties verzamelen wij persoonsgegevens aanvullend op wat er in dit privacystatement is genoemd. Wij informeren u nader over deze gegevensverzameling op het moment dat u aan een actie meedoet en gegevens achterlaat. 

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen we dat alleen als we daarvoor een geldige reden hebben, in de AVG een ‘grondslag’ genoemd. Alle verwerkingen met uw gegevens baseren we op één van deze redenen:

 • verkregen toestemming van de persoon of ouders in geval van kinderen onder de 17 jaar;
 • het uitvoeren van een (donateurs- of andere) overeenkomst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals die van de belastingdienst;
 • gerechtvaardigd belang als het bedrijfsbelang van onze organisatie prevaleert. 

Delen van persoonsgegevens met andere organisaties

Kinderhulp besteedt specialistische taken uit aan andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een drukkerij voor het opmaken en verzenden van onze direct mail, communicatiebureaus of het callcenter voor het uitvoeren van telemarketingactiviteiten. Ook voor ict-dienstverlening, zoals de website en app, schakelen we externe expertise in. Kinderhulp maakt afspraken met deze organisaties (Verwerkers) om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Beveiliging 

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Kinderhulp passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Kinderhulp neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Bewaartermijn 

Kinderhulp bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 7 jaar na uw laatste donatie, waarna nog enkel geanonimiseerde, niet naar u herleidbare, gegevens overblijven voor analysedoeleinden.

Privacy rechten van de betrokkene 

Op basis van de AVG kunt een inzage- of correctieverzoek indienen bij Kinderhulp. U kunt ons ook verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Wij zullen hieraan in beginsel gehoor geven, tenzij uw verzoek in strijd is met de wettelijke bewaartermijnen waar Kinderhulp (ingevolge de wet) aan is gebonden.  

U kunt een verzoek sturen naar: 
Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
Wismarstraat 7
7418 BN Deventer

Of per e-mail naar ([email protected]) met in het onderwerp AVG-verwijder- of inzageverzoek. Vermeld in uw bericht uw volledige naam, adres en telefoonnummer. Houd er rekening mee dat we soms meer informatie nodig hebben om er zeker van te zijn dat u degene bent die het verzoek indient. Als dat nodig is nemen wij contact met u op. Op elk verzoek krijgt u binnen 4 weken antwoord van ons. Let er op dat wij niet alle gegevens mogen verwijderen als u daarom vraagt. Financiële data over donaties moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren. Wij zullen in ons antwoord duidelijk aangeven welke data we niet mogen verwijderen en waarom niet.

Indien u een klacht hebt over de handelwijze van Kinderhulp, kunt u deze klacht bij ons indienen, dan proberen wij er samen uit te komen. Ook kunt u uw klacht ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies 

Onze website functioneert het beste als u onze cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren door tijdens uw eerste bezoek aan onze website akkoord te gaan met de cookies. U kunt cookies ook weigeren/ uitschakelen. Het weigeren kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door in de cookiemelding op ‘Alleen noodzakelijke cookies’ te klikken of slechts ‘Een selectie toestaan’. Het uitschakelen is ook mogelijk via uw browser. Het volledige overzicht van alle cookies, kunt u zien in de cookiemelding. De belangrijkste lichten we hieronder toe.

Noodzakelijk/functionele cookies

Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij gebruiken hiervoor de dienst “Google Analytics”. We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Marketing cookies

Marketing cookies gebruiken wij om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Ons doel is om advertenties weergeven over onze stichting en dienstverlening en zo onze noodzakelijke fondsenwerving beter onder de aandacht te brengen. U kunt deze werking eenvoudig uitschakelen door de marketing cookies niet te accepteren bij opening van onze website. 

Wijziging Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 december 2023. Kinderhulp behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Privacy Verklaring. Kinderhulp raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Bekijk onze disclaimer