Dit is de Privacy Verklaring van Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, gevestigd aan het adres Wismarstraat 7 te (7418 BN) Deventer, hierna verder te noemen: “Kinderhulp”. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op elke (digitale) verwerking van persoonsgegevens door Kinderhulp. 

Kinderhulp gaat op zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens en handelt daarbij binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en verschaffen wij u overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens? 

Kinderhulp verkrijgt uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Doorgaans ontvangt Kinderhulp deze persoonsgegevens rechtstreeks van u, maar in voorkomende gevallen ontvangt zij deze ook via derden, e.e.a. in overeenstemming met de AVG. Voorts verkrijgen wij uw persoonsgegevens omdat u zich bijvoorbeeld hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. De daarmee verkregen persoonsgegevens worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer eenvoudig kunt afmelden voor. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wij verkrijgen tevens uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze app “Uitweg”. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Kinderhulp verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, zoals:
⦁    NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
⦁    geboortedatum; 
⦁    geslacht;
⦁    e-mailadres;
⦁    telefoonnummer;
⦁    bankrekeningnummer (IBAN);
⦁    geboortedatum;
⦁    interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact met ons opneemt. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen);
⦁    persoonsgegevens die via de app “Uitweg” worden verkregen. Deze app biedt gebruikers ook de mogelijkheid om een facebook-connectie uit te nodigen. Indien daarvan gebruik wordt gemaakt, worden (i) de gebruikersnaam, (ii) de device indentifier en (iii) het e-mailadres verkregen van de connectie.  

Doel verwerking persoonsgegevens

Kinderhulp verwerkt uw persoonsgegevens voor duidelijke – en vooraf bepaalde – doeleinden. Dit is nodig voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (vrijwilligers-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van vrijwilligers, donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
 • Kinderhulp verwerkt persoonsgegevens via onder andere de donateursadministratie, de website (zowel www.kinderhulp.nl als www.kinderzwerfboek.nl) en het online portal van Kinderhulp;
 • ter verbetering en optimalisering van de Uitweg-app. 

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Kinderhulp verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden die in artikel 6 van de AVG vermeld staan: 

 • verkregen toestemming van de (ouders/voogd) van de (minderjarige) betrokkene;
 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tenzij de wet, deze Privacy Verklaring of de AVG anders bepaalt of toelaat, worden uw persoonsgegevens – zonder uw uitdrukkelijke toestemming – niet gedeeld met derden. 

In opdracht van Kinderhulp kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Kinderhulp maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Beveiliging 

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Kinderhulp passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Kinderhulp neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Bewaartermijn 

Kinderhulp bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van de betrokkene 

Op basis van de AVG kunt een inzage- of correctieverzoek indienen bij Kinderhulp. U kunt ons ook verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Wij zullen hieraan in beginsel gehoor geven, tenzij uw verzoek in strijd is met de wettelijke bewaartermijnen waar Kinderhulp (ingevolge de wet) aan is gebonden. 

U kunt een verzoek sturen naar: 
Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
Wismarstraat 7
7418 BN Deventer

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Kinderhulp maakt.

Indien u een klacht hebt over de handelwijze van Kinderhulp, kunt u deze klacht bij ons indienen. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, kunt u uw klacht ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Cookies 

Onze website functioneert het beste als u onze cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren door tijdens uw eerste bezoek aan onze website akkoord te gaan met de cookies. U kunt cookies ook weigeren/ uitschakelen. Het weigeren kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door in de cookiemelding op ‘Nee, liever niet’ te klikken. Het uitschakelen is het mogelijk via uw browser. 

Noodzakelijk/functionele cookies

Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.
Naam cookie en periode dat de cookie bewaard wordt:

BWCookieCheck:                 Max. 2 jaar
BWCookieCheckV2:             Max. 2 jaar
BWLoginNavigation:             1 dag
ASP.NET_SessionId:           Sessie
FedAuth:                               Sessie
WSS_FullScreenMode:        Sessie
BWDisabledInfoBlokAlert:     Max. 2 jaar
Username:                            Max. 5 jaar

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij gebruiken hiervoor de dienst “Google Analytics”. We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften laten aansluiten.

Wijziging Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 februari 2022. Kinderhulp behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Privacy Verklaring. Kinderhulp raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Bekijk onze disclaimer