Kinderhulp spant zich in om de inhoud van kinderhulp.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op kinderhulp.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kinderhulp. Voor op kinderhulp.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kinderhulp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Game uitweg

  • Het copyright van alle content van de app Uitweg behoort toe aan Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderhulp niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.
  • Op de huisstijl van Kinderhulp rust een auteursrecht en een gebruiksrecht van Kinderhulp. Er mag op geen enkele wijze zonder voorafgaande toestemming gebruik worden gemaakt van elementen van de huisstijl en of logo’s van Kinderhulp.
  • Kinderhulp is verantwoordelijk voor de inhoud van de app Uitweg. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Kinderhulp streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden.
  • De Stichting mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar website en e-nieuwsbrieven naar eigen inzicht wijzigen en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.
  • Kinderhulp is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites of andere communicatie kanalen die verwijzen naar de inhoud of verschijning van de app Uitweg.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kinderhulp. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kinderhulp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar onderstaand adres.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Wismarstraat 7
7418 BN Deventer

Postadres:
Postbus 2130
7420 AC Deventer

Bekijk onze privacyverklaring