Inleiding

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp (verder te noemen: Kinderhulp), statutair opgericht in 1959, is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken hebben met armoede. Dat gaat in Nederland om ruim 300.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar. Kinderhulp helpt ze, onvoorwaardelijk. Door het honoreren van aanvragen voor individuele kinderen en jongeren, proberen wij de negatieve effecten van armoede voor hen te verlichten.

Vanuit onze maatschappelijke rol hecht Kinderhulp veel waarde aan het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt. Kinderhulp wil dan ook op een integere wijze uitvoering aan al haar activiteiten wil geven.

Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn medewerkers, vrijwilligers en uitbestedingsrelaties* betrokken. Vrijwilligers maken een belangrijk deel uit van Kinderhulp als het gaat om de collecte-organisatie en het (preventieve) project Kinderzwerfboek. Kinderhulp is aanspreekbaar op de in dit document aangegeven gedragsregels.

Uitgangspunten

 1. Integriteit hangt voor Kinderhulp niet aan regels en sancties. Openheid, uitleg geven, communicatie en verantwoording afleggen zijn hierbij kernbegrippen.
 2. De gedragsregels gelden voor iedereen verbonden aan Kinderhulp (zowel vrijwilligers, medewerkers als uitbestedingsrelaties).
 3. Voor de onbezoldigde Raad van Toezicht en alle betaalde functies in de organisatie wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Hetzelfde geldt ook voor vrijwilligers die op het kantoor in Deventer werken.   
 4. Alle vrijwilligers, medewerkers en uitbestedingsrelaties handelen binnen de Nederlandse wet- en regelgeving en de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden.
 5. Het in strijd handelen met deze gedragsregels beschouwt Kinderhulp als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de schending worden stappen genomen. Dit varieert van een waarschuwing tot een aantekening in het dossier of ontheffing uit de (vrijwilligers)functie. Corruptie en fraude worden niet getolereerd. Bij vermoeden hiervan is (tijdelijke) schorsing mogelijk. Bij misdrijven en overtredingen van de wet wordt zo nodig de politie ingeschakeld.

Gedragsregels

 1. Medewerkers vervullen geen nevenfuncties die in strijd kunnen zijn of in concurrentie treden met de belangen van Kinderhulp. Nevenfuncties van medewerkers zijn alleen toegestaan met vooraf verleende schriftelijke toestemming van het Management Team.
 2. Bij het organiseren en laten sponsoren van activiteiten wordt bij het inschakelen van externe partijen elke schijn van partijdigheid voorkomen.
 3. Vrijwilligers en medewerkers van Kinderhulp houden belangen in de werk- en privésfeer gescheiden. Het is in ieders belang geen situaties te creëren die een belangenconflict op kunnen leveren, of de schijn van belangenverstrengeling.
 4. Voor de wijze waarop vrijwilligers en medewerkers Kinderhulp onder de aandacht brengen op sociale media zijn er richtlijnen voor het gebruik van sociale media opgesteld met regels waaraan we ons houden.
 5. Het gebruik van apparatuur in eigendom van Kinderhulp gebeurt zorgvuldig, privégebruik van internet en e-mail op kantoor is beperkt toegestaan.
 6. Het gebruik van materialen van Kinderhulp (inclusief presentaties, handleidingen e.d.) gebeurt zorgvuldig en volgens de daarvoor geldende normen en regels. Het (door derden) commercieel (laten) gebruiken hiervan is niet toegestaan.
 7. Declaraties worden naar waarheid ingediend, tijdig en voorzien van onderbouwing en onderliggende documenten.
 8. Kinderhulp verstrekt vrijwilligers en medewerkers onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.
 9. Kinderhulp biedt een prettig en veilig werkklimaat. Daarbij hoort dat vrijwilligers en medewerkers elkaar collegiaal en met respect behandelen. Discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie zijn uit den boze en worden niet getolereerd. Kinderhulp kent een vertrouwenspersoon en integriteitsfunctionaris bij wie vermoedens van misstanden kunnen worden gemeld. De verdere uitwerking hiervan is opgenomen in het ‘Integriteitsbeleid Nationaal Fonds Kinderhulp 2020’.
 10. Het melden van schendingen van binnen de organisatie geldende regels of normen gebeurt bij de vertrouwenspersoon (voorportaal) of via een van de drie kanalen van het meldsysteem. Deze procedure staat uitgebreid beschreven in het eerder genoemde integriteitsbeleid.

Omgang met afnemers/bezoekers/overige stakeholders

 1. Vrijwilligers en medewerkers van Kinderhulp hebben ten opzichte van afnemers van diensten/bezoekers een correcte, dienstverlenende instelling.
 2. Afnemers van diensten/bezoekers worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit, politieke overtuiging of hun gedragingen. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter. In werktijd, maar ook buiten werktijd spreken we met respect over onze afnemers, bezoekers en overige stakeholders.
 3. Kinderhulp gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie van afnemers, bezoekers en overige stakeholders. Hun privacy wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt. De bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn hierin leidend.
 4. Vrijwilligers en medewerkers doen in contacten met derden (pers, klanten/afnemers, relaties of privé) geen uitlatingen die het functioneren of het imago van Kinderhulp kunnen schaden. Kinderhulp maakt gebruik van aangewezen perswoordvoerders en de afspraak is dat communicatie naar buiten over Kinderhulp langs de afdeling Communicatie gaat.

Relatiegeschenken

 1. Kinderhulp vindt het geen probleem als een vrijwilliger of medewerker incidenteel een geschenk met beperkte houdbaarheid, zoals een bos bloemen of een fles wijn, waarmee iemand zijn waardering uit wil drukken, aanneemt. Relatiegeschenken beschouwen wij als blijk van waardering. Medewerkers van Kinderhulp melden het aannemen van een geschenk bij hun direct leidinggevende. Voor de periode rond einde jaar worden deze geschenken afgegeven aan de Office Manager die hiervoor een verloting onder het personeel organiseert.
 2. Bij geleverde of nog te leveren diensten door derden aan Kinderhulp, ligt bij Kinderhulp de focus op de uit te onderhandelen prijs. Relatiegeschenken zijn daarbij niet van invloed, wenselijk en/of relevant.
 3. Het aannemen van geschenken of giften van een relatie waarmee op datzelfde moment wordt gesproken of onderhandeld over een mogelijke opdrachtverlening is niet toegestaan.

Tenslotte

Ondanks deze gedragscode en andere maatregelen kunnen zich in de praktijk situaties voordoen waarin niet direct een duidelijk antwoord te geven is op de vraag of iets wel of niet kan. Kinderhulp wil door transparant te zijn over haar handelen vrijwilligers, medewerkers en externen de gelegenheid bieden om te reageren. Met deze reacties gaat Kinderhulp serieus om.

Mocht je van mening zijn dat er bijzonder integer of juist niet conform deze gedrags-regels gehandeld is, dan verzoeken wij dit te melden bij de integriteitsfunctionaris via [email protected]. Wij stellen jouw reactie op prijs.