De Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, gevestigd te Deventer, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting, het navolgende reglement voor de in vermeld artikel genoemde remuneratiecommissie – hierna te noemen: “de commissie”- vast te stellen:

1. Positionering van de commissie in de stichting

De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezicht en een directie. De directie wordt gevormd door één natuurlijk persoon, de Directeur. Voor de beloning en emolumenten van de Directeur is de onderhavige commissie verantwoordelijk.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De commissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de rechtspersoon met betrekking tot de beloning en emolumenten van de Directeur.

3. Informatievoorziening

De directie verschaft de commissie tijdig informatie t.b.v. een adequaat functioneren van de commissie.

4. Samenstelling van de commissie

De Raad van Toezicht wijst uit haar midden ten minste 2 leden aan die deel uit maken van de commissie. De commissie bestaat uit een voorzitter en een lid.

5. Werkwijze

Vergaderingen van de commissie vinden plaats zo dikwijls een van de leden van de commissie dit gewenst oordeelt. Door of vanwege de commissie wordt zorggedragen voor de notulering  van de vergaderingen van de commissie. Alle besluiten van de commissie worden besproken in de Raad van Toezicht en als zodanig genotuleerd.

De commissie legt extern verantwoording af over haar handelen door verslag te doen van haar werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. De commissie verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan het bepaalde in artikel 16 van de statuten geeft.

6. Wijziging reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de commissie ingewonnen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 16 maart 2020.