De Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, gevestigd te Deventer, besluit, met inachtneming van artikel 16 van de statuten van de stichting, het navolgende reglement voor de in vermeld artikel genoemde auditcommissie – hierna te noemen: “de commissie”- vast te stellen:

1. Positionering van de commissie in de stichting

De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezicht en een directie. De directie wordt gevormd door één natuurlijk persoon, de Directeur/Bestuurder. Voor deze situatie voorzien de statuten in het instellen van een (financiële) auditcommissie.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De commissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de rechtspersoon in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.

3. Informatievoorziening

De directie verschaft de commissie tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie.

4. Samenstelling van de commissie

De Raad van Toezicht wijst uit haar midden ten minste 2 leden aan die deel uit maken van de commissie. De commissie kan zich bij haar werkzaamheden doen laten bijstaan door een door de commissie aangewezen registeraccountant.

5. Werkwijze

Vergaderingen van de commissie vinden plaats zo dikwijls een van de leden van de commissie dit gewenst oordeelt. Door of vanwege de commissie wordt zorggedragen voor de notulering  van de vergaderingen van de commissie. Alle besluiten van de commissie worden besproken in de Raad van Toezicht en als zodanig genotuleerd. De commissie is aanwezig bij de bespreking van het Jaarverslag met de accountant.

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over haar handelen door verslag te doen van haar werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. De Raad van Toezicht verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan het bepaalde in artikel 16 van de statuten geeft.

6. Wijziging reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de commissie ingewonnen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 16 maart 2020.