Volgens de statistieken is er een lichte daling te zien in het aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Kinderhulp kan voorzichtig zeggen dat dit goed nieuws is. Wat ons wel opvalt is dat het aantal kinderen dat langer dan vier jaar in armoede opgroeit is toegenomen. Dat wijst op een hardnekkig en structureel probleem. Maar om hoeveel kinderen gaat het nu eigenlijk?

Er nog steeds een groot aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in situaties waar een beperkt budget aanwezig is. Astrid Huygen , beleidsmedewerker bij Nationaal Fonds Kinderhulp zegt hierover: ‘Een precies aantal berekenen is een hele opgave, vooral omdat er verschillende manieren zijn om dit te doen.’ Daarom heeft Kinderhulp het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om te berekenen om hoeveel kinderen en jongeren tot 21 jaar het gaat. 

Bij welke inkomensgrens spreken we van armoede?
Het CBS laat weten dat dit om 334.200 kinderen en jongeren gaat*, maar daarmee zijn we er nog niet helemaal. En dat heeft alles te maken met de inkomensgrens. Het CBS heeft namelijk de inkomensgrens voor een paar met twee kinderen vastgesteld op € 1.930 per maand. Volgens hen een minimaal noodzakelijk inkomen om alle basale dingen, zoals onderdak en eten, te kunnen bekostigen. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hanteert een iets ruimer criterium*, waarin ook rekening is gehouden met de minimale kosten voor ontspanning en sociale participatie. Bijvoorbeeld een uitstapje of lidmaatschap van een sportvereniging. En dat is heel belangrijk volgens Astrid: ‘Bij Kinderhulp vinden wij dat juist ook ontspanning en sociale participatie ontzettend belangrijk zijn voor deze kinderen, zodat ze er bij kunnen horen.’

Langer dan vier jaar in armoede
De inkomensgrens komt daarmee op €2.000 per maand. Wanneer we dat doorberekenen komt het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in armoede dan iets hoger uit, namelijk 398.000. Dit is het aantal dat Kinderhulp vanaf nu aanhoudt, wanneer we spreken over onze doelgroep. Hoewel het aantal kinderen in armoede iets is gedaald, is het aantal kinderen dat langer dan vier jaar in armoede opgroeit toegenomen (CBS, 2017). Dat wijst op een hardnekkig en structureel probleem. Hoewel het economisch beter gaat, profiteert lang niet iedereen daarvan!

Stijging aanvragen Kinderhulp
Met deze lichte daling in cijfers zou je niet verwachten dat er meer aangevraagd wordt bij Kinderhulp, maar het tegendeel is waar! Steeds meer maatschappelijke organisaties weten Kinderhulp te vinden. In 2017 hebben we 13.856 verzoeken om hulp gekregen voor kinderen die in armoede opgroeien, ten opzichte van 7.819 in 2016. In een jaar tijd is het aantal aanvragen dus bijna verdubbeld en dit aantal blijft stijgen!

*dit zijn de meest recente beschikbare cijfers.