Vandaag verscheen het onderzoek ‘Kansrijk Armoedebeleid’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hierin is onderzocht welk beleid werkt om armoede, waaronder specifiek onder kinderen, op de lange termijn te bestrijden. Vooral een verhoging van het kindgebonden budget en investeringen in onder meer opleidingen lijken effectief. Een andere – zorgwekkende – conclusie van het onderzoek is dat met het huidige kabinetsbeleid de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toeneemt. En dit gaat ook veel kinderen raken.

De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. En dit raakt ook veel gezinnen. In Nederland groeien momenteel ruim 300.000 kinderen in armoede op, dat is 1 op de 12. Kinderhulp ontving door de coronacrisis de afgelopen maanden al fors meer aanvragen voor hulp dan het jaar ervoor. De verwachting is dat dit aantal, door de lange termijn effecten van de crisis voor gezinnen, nog verder stijgt.  

Verhoging kindgebonden budget
Het terugdringen van armoede is in Nederland primair de taak van de overheid. De landelijke overheid bepaalt hoe het toeslagenstelsel werkt en hoe hoog de uitkeringen zijn. Gemeenten bepalen wat er lokaal wordt gedaan voor mensen die moeilijk rond kunnen komen – en hun eventuele kinderen. Om te kunnen bepalen wat nu goed werkt en wat niet, onderzochten het SCP en CBS 60 beleidsopties en interventies, ook die specifiek gericht op kinderarmoede.

Uit het onderzoek blijkt dat het vooral effectief zou zijn als de overheid het kindgebonden budget verhoogt voor gezinnen met 3 of meer kinderen. Hiermee daalt het aantal kinderen in armoede in korte tijd met 20%. Daarnaast heeft het op de lange termijn effect wanneer de overheid meer dan nu investeert in de gezondheid, onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt van kinderen en jongeren uit armere gezinnen. Hierdoor kunnen zij meedoen in de samenleving en is de kans groter dat zij gezond en kansrijk opgroeien tot financieel zelfredzame volwassenen. Ook vergroot dit de sociale samenhang in de samenleving, wat goed is voor de algemene welvaart van het land.

Buiten de boot
Kinderhulp vindt het onderzoek van het CPB en SCP waardevol omdat het gegronde keuzes biedt voor toekomstig overheidsbeleid om armoede effectief terug te dringen, met specifiek aandacht voor kinderen. Want ondanks alle voorzieningen die er zijn, vallen er nog steeds vele kinderen en jongeren buiten de boot. Bijvoorbeeld omdat ze niet in aanmerking komen voor een regeling, er in hun gemeente niet veel regelingen zijn of de aangeboden voorzieningen tóch niet voldoende blijken om volledig mee te kunnen doen. Dan is Kinderhulp er voor deze kinderen en jongeren.

Ook Kinderhulp doet verdiepend onderzoek om te achterhalen hoe de hulp aan kinderen in armoede in ons land nog beter kan. Begin dit jaar is samen met de gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, en de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoeksprogramma gestart. Deze unieke samenwerking op het gebied van kinderarmoede koppelt wetenschappelijke inzichten en de praktijk van hulpverlening aan elkaar.

Lees meer over het onderzoeksprogramma van Kinderhulp