Je leest nu de algemene voorwaarden van Nationaal Fonds Kinderhulp. Zo weten we precies wat we van elkaar kunnen verwachten!  Wanneer je een aanvraag indient ga je akkoord met deze voorwaarden.

Aanvrager worden

Ouders kunnen niet zelf een aanvraag indienen. Aanvragen worden ingediend door jou als medewerker van een hulpverleningsorganisatie. Je mag als intermediair fungeren wanneer jouw organisatie zich direct inzet voor kinderen en jongeren in armoede. Het is daarbij belangrijk dat jullie goed zicht hebben op de sociale en financiële situatie van het gezin. Je mag je aanmelden als intermediair wanneer je werkzaam bent;

 • bij een ANBI gecertificeerde organisatie;
 • bij een onderwijsinstelling;
 • bij een gemeentelijke (wijk)team;
 • bij Stichting Leergeld;
 • als bewindvoerder.
 • als inkomensbeheerder en bent aangesloten bij de BPBI.

Werk je voor een organisatie die niet in één van bovenstaande categorieën valt maar ben je toch professioneel betrokken bij de doelgroep van Kinderhulp? Je mag je altijd aanmelden. Kinderhulp bekijkt op basis van jouw verzoek of je alsnog als intermediair mag fungeren.

De volgende organisaties komen helaas nooit in aanmerking voor het aanleveren van intermediairs:

 • particuliere initiatieven;
 • buurtverenigingen en wijkcentra;
 • organisaties die zelf financiële baat hebben bij een gehonoreerde aanvraag, zoals sportclubs, muziekverenigingen, etc.
 • ZZP-ers.

Het kind

Het kind waarvoor je bij Kinderhulp een aanvraag indient:

 • is tussen de 0 en 21 jaar oud;
 • groeit op in een gezin met financiële problemen;
 • kan hierdoor niet meedoen met leeftijdsgenoten, dreigt minder ontwikkelingskansen te krijgen of komt iets te kort wat wel hard nodig is.

Financiële bijdrage

Heb je een aanvraag ingediend via het online platform, dan ontvang je van Kinderhulp een financiële bijdrage. Kinderhulp stort het bedrag op het rekeningnummer van de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Kinderhulp:

 • zorgt tijdens elke fase van het proces voor heldere en actuele communicatie via het online platform;
 • neemt contact met je op wanneer zij onvoldoende informatie heeft om de aanvraag te beoordelen;
 • bespreekt de aanvraag met een externe adviescommissie wanneer het een complexe situatie betreft, of gaat om iets waar Kinderhulp zelf te weinig kennis van heeft. Deze adviescommissie bestaat uit medewerkers van jeugdhulporganisaties, de gemeente, schuldhulpverlening, juridisch dienstverleners en Stichting Leergeld.
 • stort het toegekende bedrag doorgaans binnen een week uit op het bij Kinderhulp bekende rekeningnummer. Bij aanvragen die zijn aangehouden of worden besproken in de adviescommissie duurt een uitbetaling soms langer, afhankelijk van de snelheid waarmee extra informatie wordt aangeleverd of wanneer de adviescommissie bijeen komt.

Jij als aanvrager:

 • levert bij aanmelding een kopie van een bankafschrift zonder bedragen aan ter controle van het door jou opgegeven bankrekeningnummer. Alleen een rekeningnummer dat op naam van de organisatie staat wordt door Kinderhulp geaccepteerd. Ben je werkzaam als bewindvoerder? Dan lever je bij aanvang geen bankrekeningnummer van jouw organisatie aan, maar voeg je per aanvraag de beschikking van de rechtbank en het beheerrekening van de betreffende cliënt toe;
 • bent er van overtuigd dat de aanvraag die je indient terecht en redelijk is;
 • controleert voor je een aanvraag indient of hetgeen je aanvraagt via de gemeente of een lokaal fonds geregeld kan worden. Zijn er geen voorliggende voorzieningen? Dan die je de aanvraag bij Kinderhulp in;
 • voorziet Kinderhulp van alle informatie die nodig is om de aanvraag te beoordelen. De informatie die je aanlevert is waarheidsgetrouw en actueel. Wanneer Kinderhulp naar aanleiding van jouw aanvraag om extra informatie vraagt wordt de aanvraag aangehouden. Is er na een half jaar nog geen antwoord op de gestelde vraag, dan vervalt de aanvraag;
 • gaat integer met het door Kinderhulp toegekende bedrag om. Je zorgt ervoor dat het aangevraagde in natura bij het kind/de jongere terecht komt. Bijvoorbeeld door een factuur te betalen, een tegoedbon te kopen of samen met het gezin iets aan te schaffen. Doorstorten van geld mag alleen wanneer jij als hulpverlener inschat dat het gezin hier op een juiste manier mee om gaat;
 • bewaart een kopie van de bon of factuur. Kinderhulp controleert steekproefsgewijs of het geld dat beschikbaar is gesteld volgens afspraak is besteed, en kan hier dus achteraf om vragen;
 • stort een eventueel niet gebruikt bedrag terug onder vermelding van het aanvraagnummer en/of referentienummer.

Hetgeen je aanvraagt:

 • is bedoeld voor een kind/jongere die wegens financiële redenen buiten de boot dreigt te vallen;
 • is nodig om er voor te zorgen dat het kind mee kan blijven doen en/of vergroot de ontwikkelingskansen van het kind;
 • is nog niet aangeschaft; Kinderhulp neemt een aanvraag voor iets dat reeds aangeschaft en betaald is niet in behandeling.

Bijdrage in natura

Op een actie kunnen tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen bij toekenning met jou worden gecommuniceerd.

Naast financiële hulp geeft kinderhulp ook regelmatig hulp in natura. Bijvoorbeeld in de vorm van spullen, tegoedbonnen, toegangskaarten voor pretparken of vouchers voor het boeken van een vakantiehuisje. Ook heeft Kinderhulp jaarlijks een aantal acties, waaronder Actie Zomerpret, waarbij kinderen een zomerpretpakket ontvangen, en Actie Pepernoot – een waardebon voor een Sinterklaascadeautje.

Kinderhulp:

 • zorgt voor een goede bestedingsinstructie en heldere communicatie via e-mail;
 • zorgt dat het toegekende bij jou wordt afgeleverd, digitaal of via de post. Indien het toegekende niet verzonden kan worden dan geeft Kinderhulp aan waar je dit op kunt halen.

Jij als aanvrager:

 • bent er van overtuigd dat de aanvraag die je indient terecht en redelijk is;
 • vult het formulier Ontvangen goederen in en retourneert dit getekend via e-mail (met uitzondering van Actie Zomerpret en Actie Pepernoot);
 • besteedt de bonnen volgens afspraak en verdeelt dit onder de doelgroep die Kinderhulp met de actie voor ogen heeft;
 • stimuleert het gezin om de ontvangen tegoedbon te besteden in de door Kinderhulp genoemde geldigheidsperiode. Wanneer een tegoedbon niet gebruikt wordt stuur je deze tijdig terug naar Kinderhulp zodat een ander gezin hier gebruik van kan maken;
 • maakt een inschatting in hoeverre het gezin de bon zelfstandig in kan zetten. Denk je dat ze dit lastig vinden? Biedt aan om te helpen met het verzilveren;
 • verkoopt de ontvangen tegoedbonnen of goederen niet door. Dit geldt ook voor ouders of het kind/de jongere zelf. Kinderhulp monitort na grote acties met enige regelmaat of beschikbaar gestelde goederen online worden aangeboden.

Wanneer een gezin via Kinderhulp een dagje, weekend of weekje weg is, is het gezin zelf aansprakelijk voor eventuele schade of overlast. 

Op een actie kunnen tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen bij toekenning met jou worden gecommuniceerd.

Suggesties en klachten

Heb je een suggestie of ben je het niet eens met het besluit van Kinderhulp? Meld dit dan eerst bij de directe betrokkene(n) van Kinderhulp, via aanvragen@kinderhulp.nl of het rechtstreekse telefoonnummer of e-mailadres van de persoon waarmee jij contact hebt. Is er een andere aanleiding voor je klacht? Stuur dan een e-mail naar klachten@kinderhulp.nl of een schriftelijke reactie naar Nationaal Fonds Kinderhulp, Wismarstraat 7, 7418 BN in Deventer.